vertrouwenspersoon

Protocol Vertrouwens contact persoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt
voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI)1 of ander
ongewenst gedrag2 en hierover een gesprek wil met de vereniging.


(1 Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of
gedwongen ervaart. 2 Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan : – interne
criminaliteit – fraude – agressie en geweld – (seksuele intimidatie en/of ongewenste
intimiteiten) – pesten (psychisch geweld) – discriminatie – gebruik soft- en/of harddrug.)


Een ieder kan een beroep doen op de VCP voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten
en aangifte met betrekking tot SI en ander ongewenst gedrag. De VCP is hiervoor het eerste
aanspreekpunt binnen de vereniging. De betrokkene moet in de eerste plaats in vertrouwen
een verhaal kwijt kunnen en worden opgevangen in verband met emoties die daarbij kunnen
spelen. De VCP zal echter vooraf twee zaken duidelijk maken:

  1. elk incident wordt geanonimiseerd met het bestuur besproken omdat die de
    verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar
    te handelen.
  2. de vertrouwelijkheid van het gesprek is begrensd: indien het bestuur oordeelt dat de
    veiligheid van een of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is
    van een ernstig strafbaar feit.

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over
mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan
wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of
wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen
(vertrouwenspersoon van NOC*NSF, maatschappelijk werk, politie, huisarts etc.).

Eventuele maatregelen en/of straffen zijn een zaak van het bestuur, niet van de vertrouwens-
contact persoon. De vertrouwens-contact persoon stelt zich op als onafhankelijk adviseur en
zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. De vertrouwens-contact persoon is
er voor iedereen die op enig moment van mening is dat een bepaald issue binnen MBC’13
onder de aandacht gebracht dient te worden.

De vertrouwens-contact persoon adviseert direct de voorzitter.
Het Normen en Waarden beleid is een directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van
MBC 13.

De rol van vertrouwens-contact persoon binnen MBC’13 is ingevuld door:

Nathalie Claassen.

Zij is te bereiken via het mailadres: secretariaat@mbc13.nl